top of page

 

 ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ                                                                                                 Eritrean Orthodox Tewahdo

ደብረሰላም መድሓኔ ዓለም ቤተክርስትያን                                                                                      Medhanie Alem kerk

ኣምስተልፌን-ኣምስተልላንድ                                                                                                     Amstelveen-Amstelland  ሆላንድ።                                                                                                            

                                                                                                                                          12-ግንቦት-2009 ዓ.ም.ግ.

                                                                                                                                          20-mei-2017

                                                                                                                                            ደ/ሰ/መ /ኣ/ኣ2009-21

  

ትብጻሕ ናብ ኣባላት ደብረሰላም መድሓኔ ዓለም ኣምስተልፌን - ኣምስተልላንድ ጉዳይ፥ ኣኼባ ብዝዕባ ተራድኦ መፋነዊ ሬሳ ኣብ ቤተ ክርስትያን ደብረሰላም መድሓኔዓለም  ኣምስተልፌን - ኣምስተልላንድ 
 
ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። 
 
ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ኣባላት ደብረሰላም መድሓኔዓለም፥ 
 
ነቲ ብኣኼባ ኣባላት ደብረሰላም መድሓኔዓለም ኣምስተልፌን-ኣምስተልላንድ ፡ ዝተወሰነ ምቛም ተራድኦ መፋነዊ ሬሳ፡ ንድፊ ነዲፋ ምእንቲ ከተቕርብ፡ 3 ዝኣባላታ ሽማግለ ከም ዝተመዘዘት፡ ዝዝከር ኢዩ። ምስ ምድላዋት፡ንምርካብ ሓላፍነት ዝተተሓሓዘ ጽዑቕ ስራሓት፣ ኣኼባታትን፡ ስዒቡ ዝተረጋገጸ ውሳኔን ናይ ምርካብ ሓላፍነትን፡ ናይ እታ ቀዳመይቲ ሽማግለ፥ እዚ ጉዳይ ተራድኦ ንጊዜኡ ተንጠልጢሉ መዓልቱ ክጽበ ዝጸንሐ ምዃኑ፡ ዝፍለጥ ኢዩ። ሳላ ተሞክሮን ሓያል ጻዕሪን እታ ቅድሜና ዝነበረት ሰበኻ ጉባኤ፡  እዛ ሓዳስ ሰበኻ ጉባኤ ካብኣ፡ ጽቡቕ ውርሻታት ካብ ወረሰት፥ እዛ ሓዳሽ ሽማግለ’ውን ሕጂ፡ ምሉእ ሓላፍነት ወሲዳ ስራሓ ምስልሳል ካብ ጀመረት፡ እነሆ እቲ ንነዊሕ ጊዜ ክትጽበዩዎ ዝጸናሕኩም ዕላማ፡ ብተግባር ንምርግጋጹ ምሳኹም ተበጊሳትሉ ኣላ። 
 
ስለዝኾነ፡ ሰበኻ ጉባኤ፡ ኣብ ዝሓለፈ 10ይ ኣኼባኣ፡ እነሆ ኣኼባ ናይ ኣባላት መድሓኔ ዓለም ኣምስተልፌን-ኣምስተልላንድ ክግበር ንዕለት 4 ሰነ 2017 (ሰንበት መዓልቲ) መዲባ፡ ጻውዒት ትገብር ኣላ።  ኩሉኹም ኣባላት ኣብ’ዚ ኣኼባ ክትርከቡ እሞ፡ ነቲ ንድፊ ሓሳባትኩም ክትህቡሉን፡ ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ ነቲ ንድፊ ተኻቲዕና፡ ዝውሰኽ ተወሲኹዎ፣ ዝንከ ተነኪዩዎ፡ ብደሞክራሲያዊ ኣገባብ ክውሰን ክንገብር፡ ምስ ምሉእ እምነት ኣምላኽ ብሰላም የራኽበና ንብል። 
 
እዚ ቅዱስ ዕላማ እዚ፡ ኣብ ዘሎናዮ ናይ ስደት ቦታ ከጋጥም ዝጸንሐ ጸገም ንምፍታሕ ዝዓለመ ኰይኑ፡  ብፍላይ ኣንዳበዛሕና ኣብ ዝኸድናሉ ጊዜ፡ ምቛሙ፡ ይጽንሓለይ ዘይበሃል ዕማም ምዃኑ፡ ንኹሉ ኤርትራዊ ስዉር ክዀኖ ኣይክእልን ኢዩ። ኩልና ኤርትራውያን ምስ እምነትናን ባህልናን ዝተተሓሓዘን፡ ምስ እታ ዘይጸገብናያን ዘይትጽገብን ሃገርና፡ ዝተቘራነየን ፍቕሪ፡  ናብ እቲ ዕትብትና ዝተቐብረሉ ተመሊስና፡ ሓመድ ኣዳም ክንለብስ ዘይብል የብልናን። እዚ እተ ሓቂ ካብ ኮነ፡ ብሓባር ንናይ ሓባር ጠቕሚ ምስራሕ፥ ንቀጻልነቱ ባዕልኻ፡ ምስ ኣሕዋትካን ኣሓትካን ምጽዓርን፡ እተ ሓደን እንኮን መፍትሒ ምዃኑ ዘከራኽር ነጥቢ ኣይኮነን። 
ነዚ ብድሆ እዚ ክንገጥሞ እንኽእል፡ ተጋራሪህካ ብቕንዕናን ትግሃትን ብምስራሕ፡ እንተዘይኮይኑ ትጓራሪሕካ ወይ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ርእስኻ ጸዊርካ ኣይኮነን እሞ፡ ንሕና ምእመናን ኢና፥  ክንዲ ፍረ ኣድሪ ኣምነት ኣብ ኣምልኽና ኣንድሕር ኣሕዲርና፥ ነፍሲወከፍና ከኣ ንምትእምማን ኣንድሕር ከም ሳንጣ ተሓንጊጥናያ ብጽቡቕ ልቢ ወፊርና፡ ኩሉ ዝሓሰብናዮ ከም ዝሰምረልና ፍጹም ጥርጥር ዝበሃል የለን። ጌጋ እንተተገብረ፡ ቀልጢፍና ስምዒታዊ ብዝዀነ ኣገባብ ክንፈትሖ ክንህንደድ የብልናን። እቲ ቀንዲ ልቦና፡ ዓቕሊ ጌርካ ነቲ ጌጋ ተኣሪሙ ከመይ ንቕድሚት ከም እትግስግስ፡ ርእስና ምስ እነስርሖ ጥራሕ ኢዩ። ኣብ እንነብረሉ ኣከባቢ ዝውሰድ ኣገባብ ኣፈታትሓ ግድል ከም’ዚ ኢዩ። ጽቡቕ ልቢ ዓዲሉ ከም እቲ ኣብ ውዳሴማርያም ናይ ሰኑይ ዝነግረና “ ሓጥያት ኣብ ዝበዝሓሉ፡ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይብዝሕ” ኢዩ’ሞ፡ ጸጋ መንፈስ ቅዱሱ ኣብዚሑ ርሕሩሕ ኣምላኽና ይሓግዘና። 

                                                                                                         ስለ እዚ    

                                                                                                        ታረቀ ትኳቦ (ጸሓፊ)        

  
                                                                                                        ሰበኻ ጉባኤ ደብረ ሰላም መድሓኔዓለም 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Email:

                                                                                                       debreselammedhaniealem@gmail.com

                                                                                                       Amstelveenseweg-965

                                                                                                       1081JG Amsterdam

                                                                                                        Nederland                                     

             

bottom of page