top of page

ዓመታዊ ዝክር ነቶም ኣብ ምድረበዳን ኣብ ባሕሪን ዝወደቑ (ዝሞቱ) ኩሎም ስደተኛታት

Oecumenische herdenking van omgekomen vluchtelingen 
 
ብዕለት 05-11-2017 ኣብ Moses & Aaron kerk Amsterdam ብ Oecumenische kerken  ናይ’ቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ሃገሮም ወጺኦም ናብ ኤውሮጳ ክስደዱ ኣብ ጉዕዞ እንከለዎ

ዝሞቱ ስደተኛታት ዝክር ተገይሩ። ኣብ’ዚ ዓመተ- 2017 ነዚ ቅዱስ ስራሕ’ዚ (ዝክረ-ምዉታት) ክንካፈል

ንዓና ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ደብረሰላም መድሃኔ ዓለም ኣምስተልፌን-ኣምስተልላንድ

እውን፡ ዕላዊ ዕድመ ዝሰደዱልና Dhr. Joris van Gerven, SantÉgidio, ኢዮም። ኣብ’ቲ ፕሮግራም

ናትና ኣበርክቶ ከነቕርብ እውን ሓቲቶምና ነይሮም ኢዮም። ምስ ዝነበረና ጻዕቂ ስራሓት፡ ከምኡ ከኣ

ኣብ’ቲ መዓልቲ እቲ (ሰንበት መዓልቲ) ጉባኤ ስለ ዝነበረና፡ ኣመሓዳሪ ደብረሰላም መድሓኔዓለም፡

መልኣከ ሰላም ቀሺ ክብሮም ክርከቡ ከም ዘይክእሉ፡ ኣቐዲምና ኢመይል ብምልኣኽ ኣፍሊጥናዮም

ነይርና ኢና። ነዚ ቅዱስ ተግባር ምእንቲ ክንካፈሎ ግን 2 ካብ ኣባላት ሰበኻ ጉባኤ ደብረሰላም

መድሓኔዓለም ነቲ ዝክር ተኻፊሎሞ ነይሮም። (ኣብ መወዳእታ እውን ንDhr. Joris van Gerven

ረኺብና ምስኦም ተዘራሪብና፣ “ንዓመታ ከሎ ጌና ተዳሊና ክንርከብ ኣምላኽ ናይ ጽባሕ ሰባት ይበለና”

ብምባል እውን ንዝዓደሙናን ንዘዳለዉዎ ቅዱስ ስራሕ ምስጋና ኣቕሪብናሎም ኢና።)  
 
ኣብ’ዚ መዓልቲ እዚ እዞም ዝስዕቡ ሰባት ኣብ’ቲ መደብ ነናቶም ትሕዝቶ ሒዞም ተሳቲፎም ነይሮም፥

Diaken Coen van Loon,        Rooms-Katholieke Kerk Amsterdam

Pastor Geeske Hovingh,       Ekklesia Amsterdam & Protestantse Diaconie Amsterdam Vader Pavlos Tadros,             Koptisch-Orthodoxe Kerk van de Heilige Maagd Maria

Dominee Emad Thabet,        Arabische Protestantse Kerk Amsterdam

Pater Debres Trinkson,         Rooms-Katholike All Saints Church Amsterdam

Majoor Wilfred Inge,              Leger des Heils 
 
“lied aan het licht” እትብል ግጥሚ ካብ መግስተሰማይ ናብ ኩልና ናብ እቶም ሕዙናት ክትወርድ፣

ናይ ኣቦና (ኣምላኽና) ካብ ውሽጥና ከተብርህ፣ ክትመርሓና፣ ኣብ ዓለም ክንነብር እንከሎና ንዘጋጥመና

ፈተነ ክንገጥሞን ብኽብሪ ክንነብርን ክትሕግዘና፣ ብርሃን ካብኡ (ካብ ኣምላኽ) ኢያ ተራፊት…

ወዘተረፈ ልቢ እትነክእ ቀሪባ።

ምስኡ በብጊዜኡ፡ ኣብ’ቲ ኣዳራሽ ተሰሪዖም; ናይ ሙዚቃ መሳርሒኦም ሒዞም ብዝነበሩ ሰባት፡

መዛሙር ይዝመር ነይሩ። እቶም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዎ ሰባት በብተራ ዝሃቡዎ ገለጻን፡

ዘመሓላለፉዎ መልእኽቲን፡ ልቢ ዝነክእ ኢዩ ነይሩ። እዚ ኩሉ ንኽብሪ እቶም ህይወቶም ከማሓይሹ ናብ

ኤውሮጳ ክጓዓዙ ዝሞቱ ምዃኑ፡ ደጋጊሞም ከስምርሉ እንከለዉ፣ ስደተኛ ምዃን ክሳብ ክንደይ ከቢድን

ተሃዋሲን ምዃኑ ገሊጾም።  

ሓደ ናይ ክቶሊክ ጋዚጠኛ፡ ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ጊዚያት ብመርከብ ተበጊሶም ኣበያናይ መዓልቲን

ሰዓትን፣ ኣበይናይ ኣከባቢ ምስ በጽሑ፡ ብኸመይ ኣገባብ መርከብ ከም ዝተገልበጠት ወይ ከም

ዝጠሓለት፣ ገለ ክፋል ከኣ ብከመይ ከም ዝደሓኑ…ወዘተረፈ ብስኑድ ኣገባብ ኣንቢቡ። ቀጺሉ እውን ኣብ

ኤውሮጳ ምስ ኣተዉ ከይተረፈ መዓስን ኣበየናይ ቦታን ብሓደጋ ከም ዝሞቱ ዝገልጽ ሰነዳት ኣቕሪቡ

ዝገለጾ፡ ንነፍሲ-ወከፍ ተሳታፊ ልቡ ዝነኽኦን ኣብ ትካዜ ዘእተዎን ኢዩ ነይሩ። 
 
Lied (መዝሙር) Heer herinner u de namen (ጐይታ ስሞም ዘክሮ)

ጐይታ! ኣስማት ናይ’ቶም ዝሞቱ ዘክሮ

በቲ ጐደና ናይ ቃንዛ ከም ዝሓለፉ ኣይትረስዓዮ 
በቲ ናይ ቃንዛ መንገዲታት ኣቢሎም፡ በቲ መንገዲ ብሕትውና

ለይቲ ድቃስ ዘይብሎም፡ ኣብ’ቲ ጸልማት እንከለዉ ዘክሮምን ጸውዓዮምን

ሓይሎም ደኺሙ፡ ነቲ ኣብ ገጾም ዘሎ ዕጥርጥር ዝበለ ስጋኦም

ነቲ ናይ ፍጥረቶም ዝተቐደደ ህይወት ርኢኻ፡ ሓጥያቶም ሕኸኮ።

እታ ማርያም ይቕረ ኢላ ኢያ፡

እቲ ኣብ ቀራንዮ ኣብ መስቀል ዝተሰቐለ ሽፍታ ከኣ

ምስ’ቶም ምዉታት ምሳኻ ንዘልኣለም ኣብ መንግስተ-ሰማይ ክነብር ዝዀነ፣

ጐይታ ኣስማቶም ዘክሮ!

መርምሮም እሞ ነጻ ኢልካ ፍረዶም፡

ናይ ሓጥያት ዕዳኦም ሸፊንካ ንዘልዓለም ኣብ የማናይ ጐድንኻ ኣቐምጦም። 
 
ንኹሎም ዕዱማት እውን ካብ ኮፍ ዝበሉዎ ተንሲኦም ሽምዓ ክውልዑ ተጸዊዖም፣ ነፍሲወከፎም ሽምዓ

ወሊዑ ኣብ እቲ ደረጃ ናይ’ቲ ቤተክርስትያን ኣንቢሩ ኢዩ።  
 
እቶም ዘመርቲ እውን ደጋጊሞም ዘሚሮም ኢዮም ከም’ዚ እንዳበሉ፥

እቲ ባሕሪ፡ ነቶም ምዉታቱ ክመልሶም ኢዩ

ኣብ ርእሲ እቶም ዝሓለፉ፡ ፍትሒ ክግበር ኢዩ።  

ክሪያላይሶን! ክሪያላይሶን! ክሪያላይሶን! 
 
እቡነዘበሰማያት እውን ተባሂሉ፡ Onze Vader/Our Father

ጸሎት ተገይሩ ኢዩ፡ ከምዚ እንዳ ተባህለ፥

ጐይታናን ኣምላኽናን!

ዋላ’ኳ ብጉድለት ዝተመላእና እንተዀንና፡ ንሰላም ዝበቓዕና ግበረና

ናይ ሰላም ኣቦ ምዃንካ ክንምስክር እንከሎና

ኣብ መንጎና ብምህላው ብመንፈስካ ሓድነትና  ኣትርሮ።

ኣብ’ዚ ብግርጭት ዝተመልአ ዓለም፡ ምስ ሰላምካ ቀልጢፍካ ምጸና

ነቲ ካብ ውግእን ካብ ግፍዒን ዝሃድም ኣድሕኖ።

ንስኻ! ኣንታ ኣምላኽ ሰላም ዝኾንካ

ኣምላኽ ፍቕሪ፣ የዋህን ይቕረ በሃሊን ዝዀንካ

ሕጂን፡ ንኩሉ ጊዜን ንዘልዓለም ዓለምን

ኣሜን። 
 
ናይ ሰላም ትምኒትን ምልክትን እውን ተገይሩ ኢዩ ብኸም’ዚ ኣገባብ፥

ኣምላኽና እቲ እዛ ዓለም ክትህበና ዘይትኽእል ሰላም የውረደልና ብምባል

ተጋባእቲ ነንሕድሕዶም ኢዶም ብምስዳድ ሰላም ተባሃሂሎም።

ኣብ መወዳእታ ከኣ ናይ ሓባር ጸሎት ተገይሩ፣ ከም’ዚ ክብሉ ዛዚሞሞ፥

ዘልዓለማዊ ዝዀነ ኣምላኽ፥ ኣብ ወልዲን መንፈስ ቅዱስን ናባኹም ይምጻእ

ኩሉ ጊዜ ከኣ ምሳኹም ይንበር። ኣሜን። 
 
ክብሪን ምስጋናን፡ ኣምልኾን ውዳሴን ንህያው እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን። ኣሜን። 
 
ሰበኻ ጉባኤ ደብረሰላም መድሓኔ ዓለም ኣምስተልፌን-ኣምስተልላንድ

                          /////// 2017 ////// .

bottom of page