top of page

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኩሉ ነዚወሪዱ ዘሎ እዋናዊ ሕማም ዝምልከት ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣብዚኣ ገጽ ተኸታተሉ።

ሰላመ እግዚኣብሔር ምስ ኩልኹም ይኹን ክቡራት እህዋትን ኣሓትን፡

እግዚኣብሔር ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ብCOVID-19 ዝፍለጥ ቫይረስ ቀልጢፉ ጠጠው ኣቢሉ ንህዝቡ ምሕረት ክህብ እንዳ ለመንና፡ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኰይኖም፡ ንሱ ብዝገለጸሎም ክኢላታት ሓካይም ዝዋሃብ ትምህርቲን መምርሒን ምኽታል ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኢዩ። ስለዝዀነ ከኣ ነቶም ኩሉ ተኸታቲሎም ንረብሓና ምእንቲ ክውዕል ተገዲሶም ብቋንቋና እንዳገለጹ ዝምህሩና ኣሕዋት/ኣሓት ኤርትራውያን ልዑል ምስጋና እንዳ ኣቕረብና፡ ብተገዳስነት ተኸታቲልና ንረብሓና (ንረብሓ ደቂ ሰባት) ከነውዕሎ ይግባእ።

እዚ ሕጂ ዝልእከልኩም ዘለኹ እኹል ዝኹነ ትምህርቲ፣ ሓበሬታን ምኽሪን ዝሓዘ ዝርዝራዊ መግለጺ ናይ ዶክቶር ተኪኤ ተስፋይ ደብረጽየን እልእከልኩም ኢዩ'ሞ፡ ሃየ ተጠቐሙሉን ንእትፈልጡዎም ኣመሓላልፉዎን።>>>>  https://www.youtube.com/watch?v=k9VxvasjUjw&feature=youtu.be

ኣብ ዕለት 1 ግንቦት 2021 ( 23 ሚያዝያ 2013 ግዕዝ) ዘሎና ናይ ኣገልግሎት መደብ፡ ምስ ህልዊ ኩነታትን ኣብ ጥዕናና ምሕላው ክንገብሮን ክንክተሎን ዝግባኣና ዝተተሓሓዘ ኰይኑ፡ ኩሉ-ሓደ ብግቡእ ክኽተሎ ኣቐዲምና ነተሓሳስብ።>>>>Click Hier
 ኣብ’ዚ ዝመጽእ መዓልታት ሕማማትን በዓላት ፋሲካን ዘሎና መደብ ብዝምልከት፡ ጉዳይ ሕማም ኮሮናን ብመንግሥቲ ነዘርላንድ ተመዲቡ ዘሎ ሓድሓደ ለውጥትታን፡ ምስ ኣገልግሎትOpeningsplan: stap voor stap meer mogelijk 27-03-2021ጉዳይ፥ ሓበሬታ ንኹሎም ኣባላት ደብረሰላም መድሓኔዓለም ኣምስተልፌን-ኣምስተልላንድ፡ ሕላፍ ሰዓትን ተወሳኺ መንግሥታዊ ውሳኔታትን ጉዳይ፥ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ደብረሰላም መድሓኔዓለም፡ ሓበሬታ ብዛዕባ ምዕባለታት 'ኮሮና ቫይረስ'ን ሳዕቤናቱን ኣገዳሲ እዋናዊ መልእኽቲን ሓበሬታን፡ ንኹሎም ኣባላትን በጻሕቲን ደብረሰላም መድሓኔዓለም፣(ጊዝያዊ ውሽጣዊ መምርሒ)  ካብ 01-ሰነ-2020 ጀሚሩ ንኮረና ቫይርስ ዝምልከትኣገዳሲ እዋናዊ ሓበሬታ።ጉዳይ፥ ብሰንኪ ናይ’ዚ እዋናዊ ሕማም ቫይረስ ቤተክርስትያንና ክሳብ 28 ሚያዝያ 2020 ኣገልግሎት ጠጠው ኣቢሉ ኣሎ።

bottom of page