coronavirus disease 2019 ( COVID-19 )                                  

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኩሉ ነዚወሪዱ ዘሎ እዋናዊ ሕማም ዝምልከት ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣብዚኣ ገጽ ተኸታተሉ።

ሰላመ እግዚኣብሔር ምስ ኩልኹም ይኹን ክቡራት እህዋትን ኣሓትን፡

እግዚኣብሔር ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ብCOVID-19 ዝፍለጥ ቫይረስ ቀልጢፉ ጠጠው ኣቢሉ ንህዝቡ ምሕረት ክህብ እንዳ ለመንና፡ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኰይኖም፡ ንሱ ብዝገለጸሎም ክኢላታት ሓካይም ዝዋሃብ ትምህርቲን መምርሒን ምኽታል ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኢዩ። ስለዝዀነ ከኣ ነቶም ኩሉ ተኸታቲሎም ንረብሓና ምእንቲ ክውዕል ተገዲሶም ብቋንቋና እንዳገለጹ ዝምህሩና ኣሕዋት/ኣሓት ኤርትራውያን ልዑል ምስጋና እንዳ ኣቕረብና፡ ብተገዳስነት ተኸታቲልና ንረብሓና (ንረብሓ ደቂ ሰባት) ከነውዕሎ ይግባእ።

እዚ ሕጂ ዝልእከልኩም ዘለኹ እኹል ዝኹነ ትምህርቲ፣ ሓበሬታን ምኽሪን ዝሓዘ ዝርዝራዊ መግለጺ ናይ ዶክቶር ተኪኤ ተስፋይ ደብረጽየን እልእከልኩም ኢዩ'ሞ፡ ሃየ ተጠቐሙሉን ንእትፈልጡዎም ኣመሓላልፉዎን።>>>>  https://www.youtube.com/watch?v=k9VxvasjUjw&feature=youtu.be